Highlight Programme


หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน
และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ICPCJ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

TIJ Academy มุ่งสรรค์สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่า สําหรับผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานด้านความยุติธรรม ด้วยองค์ความรู้ระดับโลก ทักษะที่สนับสนุนการทํางานอย่างมีนวัตกรรม พร้อมทั้งแรงบันดาลใจจากตัวอย่างจริงของไทยและนานาชาติ เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

เราทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรม สถาบันวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) สถาบันเครือข่าย แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN-PNIs) และรวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงพลังเครือข่ายในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงด้านความยุติธรรม

ประเด็นการพัฒนาศักยภาพที่ TIJ Academy ให้ความสําคัญ ได้แก่
การส่งเสริมการนํามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไปปฏิบัติ การบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อพัฒนาความยุติธรรม และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรมรวมถึงความยุติธรรมสมานฉันท์

สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา โรงพักล้ำสมัย
20 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร #iCPCJ2022 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ซึ่งเป็นสถานีตำรวจนำร่องในโครงการโรงพักล้ำสมัยแห่งแรกของไทย มีการยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร (One stop service) ตามมาตรฐานสากล

อ่านต่อ
เรือนจำกลางชลบุรี นำร่องนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์แห่งแรก
20 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร #iCPCJ2022 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรือนจำ ภายใต้แนวคิดพื้นฐานเรื่องการ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่เลือกปฏิบัติ การห้ามทรมานและปฏิบัติที่ ทารุณโหดร้าย

อ่านต่อ
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 8: ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เมื่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ iCPCJ ชวนทุกท่านมามีส่วนร่วมกันหาทางออก บนพื้นฐานของหลักคิดในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม วัฒนธรรมการเคารพกฎกติกา และแนวทางการทำงานแบบใหม่ที่สร้างสรรค์และโปร่งใส เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม ร่วมสำรวจมุมมองและแนวทางปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศมุ่งสู่การปฏิบัติในประเทศไทย การนำกลไกตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย พร้อมเปิดเวทีหารือเกี่ยวกับความคาดหวังจากมุมมองของภาคประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย

อ่านต่อ
ความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 7: ความร่วมมือ และนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม ชวนมาฟังเรื่องแนวคิดความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centred justice) ความก้าวหน้าของโลกที่จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน และนวัตกรรมทั้งทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมอื่นๆ เช่น การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ

อ่านต่อ
การบริหารจัดการเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 6: การบริหารจัดการเรือนจำและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด เรื่องราวที่น่าฉุกคิดเกี่ยวกับคุกและการใช้โทษจำคุก รวมทั้งเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนามาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด การใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุกหรือคุมขัง และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างโอกาสสำหรับผู้ก้าวพลาดในสังคม มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองโดยรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมบรรยายในประเด็น: ความสำเร็จและข้อท้าทายของการใช้โทษจำคุก โดยคุณชลธิช ชื่นอุระ,

อ่านต่อ
การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 5: การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน iCPCJ นำทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะสามารถมีบทบาทช่วยตอบโจทย์ความยุติธรรมของคนในสังคมแต่ละกลุ่มที่มีภูมิหลัง ประสบการณ์ บริบทความต้องการที่เฉพาะ และการช่วยเหลือที่แตกต่างกันได้อย่างไร ความยุติธรรมของแต่ละคนเหมือนหรือต่างกันหรือไม่ และกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค หรือมีเครื่องมืออะไรบ้างจากความก้าวหน้าของมาตรฐานและแนวปฏิบัติในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศไทย การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็ก โดยคุณ

อ่านต่อ
ความสำคัญของการมีมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
20 มิถุนายน 2565

ความสำคัญของการมีมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ คือ การทำให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ เกี่ยวกับวิธีการวางโครงสร้างของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือวิธีที่สามารถจัดการกับปัญหาบางประการ และสิ่งที่สำคัญคือ การคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปปฏิบัติใช้ โดยคำนึงถึงบริบทระดับประเทศของประเทศสมาชิก และความแตกต่างในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ชวนมาฟัง ความสำคัญของการมีมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศในมุมมองคุณ Naoki Sugano, Crime Prevention

อ่านต่อ
iCPCJ2022 เยี่ยมชมการทำงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
20 มิถุนายน 2565

iCPCJ2022 ร่วมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค หนังสือ สิ่งของจำเป็น นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ใช้บริการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อีกด้วย ท่านสามารถบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ ได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี Nonthaburi Home

อ่านต่อ
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) และการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทย
20 มิถุนายน 2565

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) หรือ RJ อีกหนึ่งแนวคิดในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา เป็นมาตรการทางเลือกที่ไม่ใช่การแทนที่หรือยกเลิกกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก แต่เป็นกระบวนการที่มุ่งผลลัพท์ในเชิงสมานฉันท์ เสริมพลังผู้เสียหาย และประสานความเข้าใจระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและหาข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ได้ทางออกที่ช่วยลดความเสียหาย ทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมได้ (Social Harmony)

อ่านต่อ
แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา
20 มิถุนายน 2565

#iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 4: แนวคิดใหม่ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางอาญา นอกจากการดำเนินความยุติธรรมผ่านกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม ยังมีแนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางเลือก ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เช่น ความยุติธรรมในชุมชน (community-based justice) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice)

อ่านต่อ
กำหนดการ

ICPCJ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

เริ่มการอบรมหลักสูตร

มกราคม - สิงหาคม 2565

ดูรายละเอียดหลักสูตร สมัครเข้าเรียน